Artikel 1 – Definities

 1. Health Travellers: de opdrachtnemer en tevens bemiddelaar die aan personen verblijf, vervoer en/of plaatselijke transfers aanbiedt voor tandheelkundige behandelingen in het buitenland. Health Travellers is gevestigd te Sittard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63975319.
 2. klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Health Travellers een overeenkomst heeft gesloten, gebruik maakt van de diensten of aan wie Health Travellers een offerte heeft uitgebracht.
 3. Diensten: alle diensten die Health Travellers biedt. Onder andere –maar niet beperkt tot-
 • Het in contact brengen van een klant met de tandheelkundige behandelaar;
 • Reserveren van een accommodatie, zoals een hotel of appartement;
 • Reserveren van een vliegticket naar het land waar de tandheelkundige behandeling plaatsvindt;
 • Verzorgen van de plaatselijke transfers in het buitenland, uitsluitend transfer van en naar vliegveld en afspraken van behandelingen;
 • Begeleiding in het buitenland tijdens de behandelingen.
 1. Tandheelkundige behandeling: de tandheelkundige behandeling in een tandartsenpraktijk in het buitenland.
 2. Behandelaar: de derde die de tandheelkundige behandeling(en) verzorgt in zijn praktijk in het buitenland.
 3. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatie verschaffer en/of andere dienstverleners, in de ruimste zin des woords, met wie de klant een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen Health Travellers en een klant.
 5. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een klant en de behandelaar, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel, ten behoeve van de uitvoering van een tandheelkundige behandeling in het buitenland.
 6. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 7. Website: de website van Health Travellers toegankelijk via www.healthtravellers.nl

Artikel 2 – Algemene bepalingen & toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, diensten en overeenkomsten tussen Health Travellers en een klant.
 2. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een overeenkomst en/of offerte waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de klant en/of derden zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Health Travellers uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen de klant en Health Travellers onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Health Travellers niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Health Travellers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Health Travellers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. De klant gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van Health Travellers gebruikt maakt.
 9. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid en/of (algemene) voorwaarden van derden kunnen te allen tijde door Health Travellers doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.

Artikel 3 – Offertes

 1. Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Health Travellers anders aangeeft en/of er binnen deze periode wijzigingen plaatsvinden die het noodzakelijk maken om het behandelplan te wijzigen.
 2. Health Travellers stuurt de verstrekte informatie aan de behandelaar. De behandelaar zal vervolgens een offerte opstellen voor het gedeelte van de behandeling.
 3. Health Travellers en/of de behandelaar kunnen alleen een offerte verstrekken indien de klant aangeeft welke tandheelkundige problemen zich voordoen onderbouwt met recente (CT) scans en/of foto’s. Indien gewenst kan de klant alvorens hij een offerte ontvangt ook voor een intakegesprek naar de betreffende behandelaar in het buitenland gaan. Eventueel daarmee gepaarde kosten voor vervoer, verblijf, transfer enz. zijn voor rekening van de klant.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie, materialen en/of gegevens die door de klant verstrekt zijn. De klant dient alle (medische) informatie, gegevens, foto’s, scans en materialen aan Health Travellers te verstrekken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Indien achteraf blijkt dat de informatie, gegevens, foto’s, scans en materialen niet juist en/of onvolledig zijn, dan heeft Health Travellers en/of de behandelaar het recht om de offerte aan te passen.
 5. Indien een klant een offerte aanvaardt, dan heeft Health Travellers het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 6. Health Travellers kan niet aan haar offertes worden gehouden indien deze een vergissing of verschrijving bevat of als ze deze gebaseerd zijn op basis van verkeerde of onvolledige informatie.
 7. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Health Travellers en een klant komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod en/of offerte van Health Travellers.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de klant alle gegevens, inclusief de gegevens van eventuele medereizigers.
 3. Health Travellers heeft te allen tijde de bevoegdheid om een aanvraag en/of overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of vroegtijdig te beëindigen.
 4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een overeenkomst mondeling is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Health Travellers schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst en behandelingen

 1. Alle behandelingen vinden plaats in het buitenland.
 2. De behandelingen worden uitgevoerd door een derde. Health Travellers fungeert slechts als bemiddelaar om de klant in contact te brengen met de behandelaar.
 3. Eventuele geboekte diensten zoals: vervoer, transfer en verblijf worden ook uitgevoerd door derden.
 4. Alle overeenkomsten en diensten worden door Health Travellers naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Er geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Health Travellers niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 5. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Health Travellers het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 6. Health Travellers heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 7. Eventuele levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien Health Travellers een levertermijn overschrijdt dan dient Health Travellers schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij zij een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6 – Medewerking en informatie verstrekking klant

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, inentingen en vaccinaties etc.
 2. De klant moet zelf bij de betrokken autoriteiten in het land van zijn behandeling de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
 3. Indien de klant de reis naar de behandelaar niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en zijn de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Health Travellers ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant.
 5. Iedere klant dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van zowel de heen als de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en gevolgen voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Positie Health Travellers

 1. Health Travellers fungeert slechts als tussenpersoon tussen de klant en de behandelaar. Health Travellers is geen partij bij de behandelingsovereenkomst tussen de klant en de behandelaar. De behandelaar is uitsluitend aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitgevoerde behandeling.
 2. Health Travellers is ook niet betrokken bij overeenkomsten voor vervoer, verblijf en transfer. Overeenkomsten voor vervoer, verblijf en transfer komen tot stand tussen de klant en de betreffende dienstverlener.
 3. Wanneer een behandelaar of een andere dienstverlener zich niet houdt aan een overeenkomst die tussen hen tot stand is gekomen, dan is dat een zaak tussen de klant en de behandelaar en/of dienstverlener. Health Travellers kan eventueel als bemiddelaar op treden maar is geen partij.
 4. Health Travellers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie, verstrekkingen etc. van een behandelaar en/of dienstverlener.
 5. Tussen klant, dienstverlener en/of behandelaar zijn de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener en/of behandelaar van toepassing. De klant dient zichzelf op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van de dienstverlener en/of behandelaar. Health Travellers heeft geen enkele invloed op de algemene voorwaarden van een dienstverlener en/of behandelaar.
 6. Health Travellers is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van een dienstverlener en/of behandelaar.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50 % van het factuurbedrag, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. De aanbetaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel dient betaalt te worden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Betaling kan contant, middels bank en/of giro overschrijving of met creditcard.
 3. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of vervoer is de klant in verzuim. Hiervan wordt hij door Health Travellers schriftelijk in kennis gesteld. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Health Travellers heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Indien van toepassing: de kosten voor vervoer –vliegreis- dienen na de totstandkoming binnen 14 dagen volledig betaald te worden. Zolang de klant het volledige totaalbedrag van het vervoer –vliegreis – niet voldaan heeft, gaat Health Travellers niet over tot reservering resp. boeking van het vervoer. Eventuele gevolgen en/of prijswijzigingen die hierdoor ontstaan zijn voor rekening en risico van de klant.
 5. Restbetaling dient plaats te vinden in de praktijk van de behandelaar, uiterlijk aan het einde van de laatste afspraak in de praktijk van de behandelaar. Betaling in de praktijk van de behandelaar is mogelijk contant, pin en/of middels creditcard.
 6. Health Travellers kan facturen zowel per gewone post als per e-mail verzenden.
 7. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 8. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt heeft Health Travellers het recht, nadat zij tenminste één aanmaning heeft verstuurd, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de werkgever of kandidaat incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 9. Over de verschuldigde incassokosten is eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 10. Indien Health Travellers hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de werkgever of kandidaat, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 11. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Health Travellers haar diensten en/of werkzaamheden. De diensten en/of werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat de facturen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan zijn.

Artikel 9 – Annulering afspraken en diensten

 1. Indien de overeenkomst –daaronder mede begrepen: vervoer, verblijf, medische behandeling en/of transfer- wordt geannuleerd door de klant, zijn annuleringskosten verschuldigd.
 2. Health Travellers hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden zodra de overeenkomst tot stand is gekomen:
 • bij annulering tot 8 weken voor vertrek wordt 35% van de kosten in rekening gebracht;
 • bij annulering binnen 8 weken voor vertrek wordt 50% van de kosten in rekening gebracht;
 • bij annulering binnen 4 weken voor vertrek wordt 75% van de kosten in rekening gebracht;
 • bij annulering binnen 2 weken voor vertrek wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 1. Een annulering door de klant wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de volgende werkdag.

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde behoudt Health Travellers zich de rechten en bevoegdheden voor die Health Travellers toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Health Travellers tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, adviezen, documenten en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Health Travellers, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Health Travellers eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, adviezen, documenten of (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Health Travellers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Health Travellers behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Health Travellers zal de gegevens en informatie strikt vertrouwelijk behandelen, en niet aan derden kenbaar maken, tenzij dit voor de goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Health Travellers is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 2. De geheimhoudingsplicht van dit artikel geldt niet indien Health Travellers tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.
 3. Indien een behandelaar en/of dienstverlener de vertrouwelijkheid of privacy van een klant niet in acht neemt dan kan Health Travellers hier niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor worden gehouden.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over een behandelaar, dienstverlener en/of een andere derde dienen ingediend te worden bij de betreffende wederpartij. Dit is uitsluitend een zaak tussen de klant en de behandelaar, dienstverlener en/of derde. Health Travellers kan wel als bemiddelaar optreden.
 2. Klachten over de diensten, overeenkomst en/of factuur van Health Travellers moeten binnen 2 weken bij Health Travellers schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, worden de diensten resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst van niet op, tenzij Health Travellers schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
 4. Health Travellers behandelt een klacht binnen 14 dagen af. Indien zij een langere afhandelingtermijn nodig heeft, wordt de klant daarover geïnformeerd.
 5. Indien de klacht terecht is, heeft Health Travellers de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de diensten.

Artikel 13 – Garanties

 1. Health Travellers garandeert dat haar diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 2. Health Travellers geeft geen garanties voor behandelingen, gebruikte materialen tijdens een behandeling, vervoer, verblijf enz. Deze garanties worden verstrekt door de behandelaar resp. dienstverlener.

Artikel 14 – Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Health Travellers is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 • Klant op enige wijze misbruik maakt van de werkzaamheden, diensten en/of website van Health Travellers;
 • Health Travellers na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
 • Klant de overeengekomen factuur en/of aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
 • Één van de partijen komt te overlijden;
 • Één van de partijen haar onderneming staakt.
 1. Indien Health Travellers overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar. Schort Health Travellers de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden
 2. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de werkgever of kandidaat, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor werkgever of kandidaat niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Health Travellers het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 3. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 15 – Aanpassen en wijzigen overeenkomst en/of dienst

 1. Health Travellers heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf en/of vervoer op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden en/of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Health Travellers aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Health Travellers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Health Travellers
 2. Health Travellers zal de klant binnen 5 werkdagen, nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant is toe te rekenen. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatief moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
 3. Health Travellers mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de leveranciers en/of behandelaar, wordt gewijzigd en/of aangevuld en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Health Travellers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Health Travellers een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren.
 6. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Health Travellers.
 7. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan kan Health Travellers de overeenkomst wijzigen indien de kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst dit vergt.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Health Travellers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Health Travellers het recht te vorderen dat die inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Health Travellers is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Health Travellers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) en/of behandelaar noch voor de juistheid van de door deze diensverlener(s) en/of behandelaar verstrekte informatie.
 3. Voor een behandeling en/of het resultaat hiervan is Health Travellers niet aansprakelijk te stellen. Health Travellers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een behandeling en/of onderzoek. De klant verklaart Health Travellers niet aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van de ondergane medische behandeling. Schade die voorvloeit uit de behandeling komt volledig voor risico en rekening van de klant.
 4. Health Travellers draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden, behandelaar en/of dienstverleners uitgegeven.
 5. De klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn en verklaart ook uit vrije wil de behandeling te ondergaan.
 6. Health Travellers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Health Travellers is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. De toepassing, het gebruik en de publicatie van adviezen, rapporten en materialen van Health Travellers, behandelaar en/of een dienstverlener zijn geheel voor risico van de klant.
 8. Health Travellers is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit overeenkomsten verricht door dienstverleners, behandelaar en/of andere derden.
 9. Health Travellers is niet aansprakelijk voor wijzigingen in haar werkzaamheden of diensten indien zij deze dient te wijzigen wegens een wijziging van de technologie, beleid of richtlijnen van dienstverleners, behandelaar en/of andere derden.
 10. Health Travellers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en adviezen van een behandelaar en/of dienstverlener.
 11. Health Travellers aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).
 12. Health Travellers is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Health Travellers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Health Travellers kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. Health Travellers is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
 • Gederfde winst en/of inkomsten;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
 • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover Health Travellers aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag met een maximum van €5000, – .
 2. Elke aansprakelijkheid van Health Travellers vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. Health Travellers is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Health Travellers.

Artikel 17 – Vrijwaringen

 1. Klant vrijwaart Health Travellers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien Health Travellers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Health Travellers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Health Travellers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Health Travellers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hen rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Health Travellers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is. Haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Health Travellers worden daaronder begrepen.
 3. Health Travellers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Health Travellers haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Health Travellers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Health Travellers gerechtigd’ om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 6. Health Travellers is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, telefoondienst of stroomuitval. Ook is zij niet verantwoordelijk voor eventuele overmachtssituaties als stakingen bij de betreffende dienstverlener en/of behandelaar. Hieronder vallen onder andere ook: een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Health Travellers afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, geschillen diensten, software, offertes, trainingen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen Health Travellers en een klant zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen Health Travellers en een klant waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de Nederlandse bevoegde rechter.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. De uitspraak van een onafhankelijk arbitrage is voor partijen bindend.